"โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้ารับการทดสอบ
ขั้นที่ 2 ให้ครบถ้วนและรอการติดต่อให้เข้ารับการทดสอบจากศูนย์สอบที่ท่านสังกัด"