สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-217-3800 ต่อ 721,739
โทรสาร 02-219-2996 , 02-129-3866-67
e-mail : testing@niets.or.th