โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
National Digital Learning & Testing Platform for Testing Administration

หลักการและเหตุผล
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษารวม ทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการพัฒนาระบบการทดสอบให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่
1. มาตรฐานการบริหารการทดสอบเป็นมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพว่าระบบการบริหาร การทดสอบความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบเป็นมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการทดสอบมีคุณภาพมีความเหมาะสมกับงานด้านการทดสอบรวมถึงมีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล
3. มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ เป็นมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพว่าแบบทดสอบที่ใช้ ในการวัดและประเมินมีการพัฒนาอย่างมีระบบ มีขั้นตอนการดำเนินการที่เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ มีสารสนเทศเชิงประจักษ์และเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยง และมีความยุติธรรม
4. มาตรฐานการพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ และการประมวลผล เป็นมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพว่าระบบการพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ มีการควบคุมและกำกับการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีมาตรการด้านความปลอดภัย และมีการเก็บรักษาความลับอย่างรัดกุม มีกระบวนการตรวจให้คะแนนที่ถูกต้อง มีระบบชัดเจนและสามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้ และมีการรายงานผลด้วยคะแนนที่มีความหมาย และมีการแปลคะแนนอย่างเหมาะสมเทียบเคียงกับผลการทดสอบแต่ละครั้ง/ปี
5. มาตรฐานการรายงานผล และการนำผลไปใช้ เป็นมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพว่าการรายงานผลและการนำผลไปใช้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม ในการบริหารการจัดสอบของสถาบันฯ ในแต่ละปีจะมีการสอบประมาณ 15 ครั้ง มีจำนวนผู้เข้าสอบประมาณ 3 ล้านกว่าคน จำนวนศูนย์สอบประมาณ 970 ศูนย์ สนามสอบประมาณ 14,000 สนาม จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องประมาณสองแสนคน ซึ่งในการจัดสอบแต่ละครั้งพบว่ายังมีการปฏิบัติในระดับสนามสอบ ในบางห้องสอบโดยเฉพาะในการสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ที่การดำเนินงานไม่เป็นตามแนวปฏิบัติ ที่สถาบันทดสอบฯ กำหนดอาจเนื่องจากบุคลากรในระดับสนามสอบเหล่านี้ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการทดสอบ หรืออาจเนื่องจากขาดความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สนามสอบทุกสนามสอบและทุกห้องสอบมีการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเดียวกันเป็นที่ยอมรับในประเทศและนานาชาติสถาบันทดสอบฯ จึงควรคัดเลือกคณะกรรมการมีความรู้ความสามารถและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสอบตลอดจนมีความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับการสอบของสถาบันทดสอบฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรในระดับสนามสอบ ได้แก่ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ
1. มีความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการทดสอบ
2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดสอบที่สถาบันทดสอบฯ กำหนด
3. สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการจัดสอบของสถาบันทดสอบฯ ได้อย่างถูกต้อง
4. ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความรู้ความสามารถในการดำเนินการจัดการทดสอบ จาก สทศ.

หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ

ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการประเมินจะได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานด้านความรู้ความสามารถในการดำเนินการจัดการทดสอบ จาก สทศ. โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
1. ศึกษาด้วยตนเองจากชุดการเรียนรู้ ครบตามเวลาที่กำหนดและผ่านการประเมินผลจากการทดสอบ ในตำแหน่งที่เลือกศึกษา ด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป (ได้รับประกาศนียบัตร ขั้นที่ 1)
2. ผ่านการทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ที่ สทศ. กำหนด (ได้รับประกาศนียบัตร ขั้นที่ 2)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีคณะทำงานระดับสนามสอบ ได้แก่ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบที่มีความรู้ความสามารถและได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สทศ.
2. สทศ. มีฐานข้อมูลบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฺฏิบัติงานเป็นคณะทำงานในระดับ สนามสอบในทุกจังหวัด/อำเภอ
3. การบริหารการทดสอบในทุกสนามสอบเป็นตามมาตรฐานการทดสอบมีความยุติธรรม โปร่งใส เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ